Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2019 - Famer
  • Naša adresa
  • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2019


Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2019
Miesto
Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Dátum a čas
23.01.2019 09:00 -
23.01.2019 15:00
Lektor
Ing. Polónyi Helena - patrí medzi vyhľadávaných lektorov v oblasti týkajúcej sa problematiky VO.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
55€ na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Čo nás čaká a zrejme neminie – prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania vrátane nových aj pripravovaných noviel a aplikácia v praxi

– Príslušné ustanovenia zákona cez optiku pripravovanej rozsiahlej novely a ako sa pripraviť na praktickú aplikáciu

– Príprava vo verejnom obstarávaní bude povinná

– Nové finančné limity

– Postupy zadávania zákaziek a zmeny najmä v DNS a podlimitných zákazkách

– Nová  výnimka zo zákona – „zákazka malého rozsahu“

– Zásadné zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou

Lehoty uchovávania dokumentácie z VO

– Stavebné práce nebudú bežne dostupné. Naozaj ??

– Predkladanie ponúk – úplný návrat k jednoobálkovému spôsobu

– Určenie a preukazovanie splnenia podmienok účasti – opäť čestné vyhlásenie v podlimitných zákazkách

– Osobitné podmienky zmluvy – možnosť žiadať ich preukázanie pred podpisom zmluvy – podmienky a následky

– Zmeny v revíznych postupoch

K tomu úplná elektronizácia procesov (okrem výnimiek??)

– Ako napĺňať princíp transparentnosti v procesoch VO

– Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, výber postupu verejného obstarávania

– Požiadavky na predmet zákazky, opis predmetu zákazky

– Druhy oznámení a ako ich spracovať

– Výzva na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, ich štruktúra, čo musia a čo by mali obsahovať vrátane návrhu zmluvy

– Podmienky účasti, možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom

Zákon proti byrokracii a jeho dopad na preukazovanie podmienok účasti

– Kritériá hodnotenia ponúk a ako ich stanoviť

– Lehoty vo verejnom obstarávaní

– Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk

– Konflikt záujmov

– Informačné povinnosti po uzatvorení zmluvy:

a/ povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile

b/ informačné povinnosti voči úradu

c/ informačné povinnosti voči uchádzačom, záujemcom

– Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – jednotný európsky dokument (JED), register partnerov verejného sektora, konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie,

– Zábezpeka – dĺžka trvania, zákaz predlžovania, poistenie záruky

– Výkon dohľadu vo verejnom obstarávaní – námietkové konanie po staro-novom

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií