Účtovná závierka pre PO za rok 2021 - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Účtovná závierka pre PO za rok 2021


Účtovná závierka pre PO za rok 2021
Miesto
WEBINÁR formou ONLINE školenia, WEBINÁR formou ONLINE školenia
Dátum a čas
14.12.2021 09:00 -
14.12.2021 15:00
Lektor
Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
50,- eur s DPH (bez DPH 41.666666666667,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

 1./ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení ostatných legislatívnych úprav (povinnosť auditu, účtovné povinnosti a pandémia ochorenia COVID-19, príspevky a dotácie v rámci pomoci podnikateľom, nevymožiteľné pohľadávky) a pripravované zmeny účtovných predpisov pre rok 2022.

 2./ Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

a/ inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,

b./ nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív a podobne

c./ opravné položky k pohľadávkam a k ostatnému majetku; účtovné a daňové posúdenie opravných položiek

d./ časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky na strane výnosov, nevyfakturované dodávky na strane nákladov, účtovanie zliav

e./ dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov,

f./ rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok

g./ vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie, kríza spoločnosti, pôžičky od spoločníkov a konateľov, bezodplatné plnenia poskytované spoločníkom, konateľom a ich rodinným príslušníkom

h./ úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz, účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky

i./ podsúvahová evidencia

j./ splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

 3./ Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť; význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe.

 4./ Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2021 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

a./ termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním,

b./ register účtovných závierok,

c./ kategorizácia účtovných jednotiek

d./ spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,

 

 

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií