Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2022 - Famer Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2022 - Famer
  • Naša adresa
  • Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2022


Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2022
Miesto
WEBINÁR formou ONLINE školenia, WEBINÁR formou ONLINE školenia
Dátum a čas
08.12.2022 09:00 -
08.12.2022 15:00
Lektor
Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
60,- eur s DPH na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2022

 1./ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení ostatných legislatívnych úprav (povinnosť auditu, subjekty verejného záujmu a účtovná závierka zostavená podľa IAS, IFRS, účtovný záznam listinný a elektronický a jeho transformácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie, vlastné imanie a záväzky pri posudzovaní spoločnosti v kríze, spoločnosť v kríze po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nevymožiteľné pohľadávky) a legislatívny proces noviel účtovných predpisov na prelome rokov 2022 a 2023 (správa z informáciami o dani z príjmov vybraných subjektov a jej zverejňovanie v registri účtovných závierok, výročná správa subjektov verejného záujmu, účtovanie jednorazových zálohovaných obalov, účtovanie poukazov).

 2./ Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

a/ inventarizácia a jej špecifiká podľa štruktúry súvahových položiek majetku a záväzkov,

b/ nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, neopodstatnené zostatky majetku a záväzkov, zmarené investície, zostavenie odpisového plánu dlhodobého majetku a jeho prehodnotenie a podobne,

c/ rizikové a nevymožiteľné pohľadávky, účtovné a daňové povinnosti s tým súvisiace, opravné položky a odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska,

d/ testovanie majetku na zníženie hodnoty, čistá realizačná hodnota zásob, evidencia a účtovanie zostatkov pohonných látok v nádrži, materiál určený účtovnou jednotkou na priamu spotrebu, likvidácia zásob,

e/ časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky účtované do výnosov, nevyfakturované dodávky účtované do nákladov, iné nevyfakturované dodávky, účtovanie dodatočne priznaných zliav,

f/ rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok,

g/ vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie a kríza spoločnosti, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, pôžičky od kapitálovo a personálne prepojených osôb, bezodplatné plnenia od spoločníkov,

h/ účtovná smernica ako nástroj zrozumiteľnosti účtovníctva a ustálenej účtovnej politiky účtovnej jednotky.

3./ Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť:

a/ súvaha, výkaz ziskov a strát Úč POD a Úč MÚJ,

b/ význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky,

c/ nesprávnosti z praxe,

d/ úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz účtovníctva; účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky, STOP termín.

4./ Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2022 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

a/ termíny súvisiace s účtovnou závierkou, s jej schvaľovaním a zverejňovaním,

b/ register účtovných závierok,

c/ kategorizácia účtovných jednotiek,

d/ spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.

5./ Splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov; účtovanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov.

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií